Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Potvrzením objednávky kupující automaticky stvrzuje, že:

 • je starší 18ti let,
 • je způsobilý k právním úkonům dle zákonů České republiky,
 • seznámil se s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem,
 • souhlasí s uvedenými podmínkami.
Zde neupřesněné podmínky se řídí platnými zákony České republiky.

Jaké jsou naše dodací a platební podmínky?

Zboží objednané v našem internetovém obchodě se snažíme doručit v nejkratším termínu od vytvoření objednávky. Delší prodlevy mohou nastat, pokud vznikne komplikace na straně dodavatele. O termínu dodání zboží a o jeho odeslání Vás budeme informovat.
K objednávce je přikládána faktura, která slouží jako záruční list, pokud není dodán výrobcem. Může být přiložena v balíku nebo ji obdržíte elektronicky na Váš kontaktní e-mail po převzetí zboží. Zboží placené převodem odesíláme až po připsání peněz na náš účet.
Ceny jsou uváděny včetně DPH a balného (pokud není uvedeno jinak) a jsou platné v okamžiku objednání. Nejsme plátci DPH.

Objedná-li si zákazník zboží, jenž nemáme skladem a není u našeho primárního dodavatele dostupné, pak se snažíme vyjít vstříc a dohledat stejné zboží u našich zbylých dodavatelů. V tomto případě se cena může lišit od ceny původní a tuto náhradní nabídku vždy konzultujeme se zákazníkem. Teprve po jeho souhlasu objednáváme zboží se změněnou cenou, která bude v objednávce počítána jako cena výsledná.

Balíky na Slovensko posíláme Slovenskou poštou na dobírku. Výsledná cena dobírky v eurech je určena přepočtem námi fakturované částky v CZK na EUR, který vypočítává dopravce. Pro měnu EUR se kurz určuje dle deviza "nákup" banky ČSOB ponížený o 1%, který je aktuální v den zadání odesílané zásilky do systému dopravce. Z přepočtu kurzu nemáme žádný zisk, kurz neurčujeme ani nepřepočítáváme. Naše firma operuje pouze s měnou CZK. Po doručení balíku zákazníkovi nám dopravce posílá pouze námi požadovanou částku v CZK, která lze dohledat ve faktuře.

Zboží, které podléhá evidenci podle zákona o střelných zbraních a střelivu č.119/2002Sb. (tj. zbraně, střelivo a hlavní části zbraní), nelze zasílat. Prodej zbraní, na jejichž nákup je nutné vlastnit platný zbrojní průkaz či nákupní povolení, se provádí osobním odběrem s příslušnými doklady.

Námi dodávané zboží se smí používat pouze podle platných zákonů a předpisů ČR. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za protiprávní jednání kupujícího.

Okamžik dodání je stanoven při převzetí zboží kupujícím (tj. po úspěšném doručení na dodací adresu). Dodatky v objednávce nebudou bez souhlasu naší strany akceptovány.

Vyhrazujeme si právo neakceptovat objednávku v případě, že je zboží nedostupné, změnila se jeho cena, nebo vznikl jiný problém s dodáním. Toto právo uplatňujeme jen tehdy, pokud nám v době objednání není problém znám a nemůžeme ho ovlivnit. V tomto případě Vás neprodleně kontaktujeme za účelem dohody o dalším postupu.

V případě nejasností nebo chyby v objednávce nás neprodleně kontaktujte e-mailem nebo telefonicky. Chcete-li stornovat objednávku, pak tak učiňte neprodleně, nejlépe před obdržením e-mailu potvrzujícího odeslání objednávky. Při stornování objednávky později můžeme uplatnit právo na úhradu škody v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů.

Při doručení si překontrolujte, zda není zboží mechanicky nebo jinak poškozeno. Pokud je obal jakkoliv porušen, vždy požadujte kontrolu, dříve než podepíšete přepravní list u Vámi zvolené přepravní společnosti. V případě, že je zboží poškozené, odmítněte zásilku převzít. V opačném případě se vystavujete vysoké pravděpodobnosti, že Vám zbyde poškozené zboží, které bude jen těžko reklamovatelné u přepravní společnosti. Pokud tento případ nastane tak nás, prosím, informujte e-mailem nebo telefonicky o vzniklém problému, s uvedením čísla objednávky.
Při nevyzvednutí zásilky je další Vámi objednané zboží expedováno až po platbě na účet. O této skutečnosti Vás budeme informovat e-mailem.

V případě, že dojde mezi námi a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu pramenícího z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Chcete vrátit zboží či odstoupit od kupní smlouvy?

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Odstoupení od kupní smlouvy, je možné uplatnit v souladu s Občanským zákoníkem ČR a platnými zákony, do 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Náklady na vrácení zboží (poštovné) platí kupující.

Při odstoupení od kupní smlouvy odešlete Formulář o odstoupení od smlouvy na naši e-mailovou adresu. V případě, že nemáte možnost odeslat zmíněný formulář elektronicky, tak ho můžete zaslat na naši fakturační adresu.

Nepoužité a nepoškozené zboží můžete vrátit (zaslat zpět) na naši fakturační adresu. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující povinen prodávajícímu zaslat zakoupené zboží. Kupní cena bude vrácena do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nejdříve však po vrácení zaslaného zboží. Nezasílejte zboží zpět na dobírku! Zásilka, kterou pošlete na dobírku, nebude přijata. Právo na odstoupení se nevztahuje na firemní nákup a zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně. Odstoupení od smlouvy se rovněž nevztahuje na zboží upravené nebo vyrobené podle přání kupujícího.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy:

 1. Právo odstoupit od smlouvy
  1. „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“
  2. „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.“,
  3. „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“ Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy: Formulář o odstoupení od smlouvy
  4. „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“
 2. Důsledky odstoupení od smlouvy
  1. „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“ „Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“
   1. Převzetí zboží
    „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu, název, adresu sídla, případně jméno a příjmení, adresu osoby, která je oprávněna k převzetí zboží). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“
   2. Náklady spojené s vrácením zboží
    „Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.“
   3. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
    „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

Chcete reklamovat zboží?

V případě reklamace kontaktujte obchod. Zboží poté zašlete na naši fakturační adresu. Zboží určené k reklamaci není možné zaslat na dobírku. V takovém případě nebude zboží přijato. Je plně v zájmu kupujícího, aby bylo zboží zabaleno do obalu vhodného k přepravě křehkého zboží, aby se zabránilo poškození zboží při přepravě. V případě, že se zboží během přepravy poškodí, vyhrazujeme si právo ho nepřevzít a zahájit řešení problému s danou přepravní společností.
Výrobky musí být k reklamaci předány kompletní, se všemi díly potřebnými k jejich funkčnosti.

Výrobky z Číny před odesláním kontrolujeme. Na drobné kosmetické vady neovlivňující funkčnost se záruka nevztahuje. V tomto případě se jedná o vlastnost zakoupeného zboží.

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Reklamační řád internetového obchodu Mellivora, IČO: 88780635, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a platných zákonů ČR. Pokud se po převzetí zboží kupujícím na tomto zboží vyskytnou vady v záruční době, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku. V současnosti je stanovena na 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy. Záruční doba se ze zákona prodlužuje o dobu, po kterou zboží bylo v záruční opravě. V případě výměny vadného zboží za nové zboží, získává kupující na výrobek nebo na vyměněný komponent novou záruku v délce 24 měsíců. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, je téměř vždy reklamace uplatňována prostřednictvím autorizovaných servisů. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po uplynutí zákonné lhůty jsou kupujícímu přiznána stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Peníze budou kupujícímu vráceny na jeho bankovní účet popřípadě složenkou. Pokud je vada opravitelná v souladu s legislativou, bude zboží opraveno. Uznání záruky je podmíněno používáním zboží k danému účelu v podmínkách, pro které je zboží určeno. U zboží spotřebního charakteru, jakými jsou například akumulátory, baterie a jiné, se záruka řídí předpisy pro tento druh zboží (omezená životnost výrobku). Záruční doba pro subjekty, používající zboží za účelem podnikání v režimu Obchodního zákoníku, není stanovena Občanským zákoníkem. Záruka se v takovém případě stanovuje na základě dohody s kupujícím – podnikatelským subjektem.

Záruka zaniká při:

 • porušení ochranných pečetí a nálepek,
 • používání zboží v podmínkách a za podmínek, které neodpovídají parametrům, uvedeným v dokumentaci ke zboží,
 • škodách způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
 • způsobení vad neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
 • poškození způsobených zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

Naše firma nepřebírá odpovědnost za nadstandardní záruky výrobců. Avšak po uplynutí zákonem stanovené záruční doby - 24 měsíců - nabízíme svým zákazníkům podporu při vyřizování reklamace u výrobce.

Náš internetový obchod je určen převážně pro odbornou veřejnost nad 18 let. Využíváme soubory cookie v souladu s pravidly, které jsou popsány zde.